მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით, „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, წყალმომარაგების სისტემაზე ახალ მომხმარებლად მიერთების მსურველებს აძლევს შესაძლებლობას კომპანიას მიმართონ ელექტრონული ან წერილობითი ფორმით.


სისტემაში შესვლა ახალი მომხმარებლის რეგისტრაცია

ფიზიკურ/იურიდიულ პირს ან სახელწმიფო ორგანიზაციას საშუალება ექნება, Water.gov.ge ვებ-გვერდზე გაიაროს რეგისტრაცია და შეავსოს ელექტრონული განაცხადი. ახალი მომხმარებლის მიერთება განხორციელდება მსურველის მიერ შესაბამისი განაცხადით, წინასწარ წაყენებული პირობების შესაბამისად. ამასთან, თუკი, „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანის“ მიერ შეთავაზებული პაკეტი არ აკმაყოფილებს მომხარებელს, კომპანია კისრულობს ვალდებულებას, განაცხადის შევსებიდან მინიმალურ ვადებში გასცეს ტექნიკური პირობის ნებართვა, რის შემდგომაც მომხმარებელი უკვეთავს კომპანიას ან თავად ასრულებს მიერთებასთან დაკავშირებულ სამუშაოებს.